60 SIRAH SAHABATPRICE
RP. 95.000
StokTersedia
Deskripsi Produk60 SIRAH SAHABAT

Penulis : Khalid Muhammad Khalid
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Buku ini berjudul “Buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah”, Buku ini mengupas bagaimana perjalanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mengetahui kehidupan para sahabat nabi yang sangat heroik dan tentunya anda akan termotivasi bagaimana perjuangan dan kehidupan mereka.
Kisah yang terdapat dalam buku ini bukan kisah fiktif. Kisah ini adalah nyata, dilukiskan dan diabadikan oleh tinta emas sejarah tentang sekelompok manusia agung yang berusaha mencapai kesempurnaannya. Manusia-manusia yang telah hadir di dunia aqidah dan keimanan. Manusia-manusia yang telah menunjukkan keistimewaan mereka sebagai generasi pertama umat islam.
“…mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah…” (az-zumar : 18)
Manusia yang mampu membangkitkan semangat juang di jalan Allah dan menyempurnakan kesabaranmempertahankan keislaman mereka saat ujian dan fitnah mendera bertubi-tubi. Kepribadian mereka yang agung dapat menghidupkan hati setiap orang yang membaca kisah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka, kecuali telah melukiskan sejarah keharuman probadi-pribadi yang mesti dijadikan teladan.
60 sahabat nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ditampilkan di buku ini sebagai gambaran potret sensasional generasi emas islam adalah: Mus’ab bin umair, Salman al-farisi, Abu dzar al-Ghifari, Bilal bin rabah, Abdullah bin umar, Sa’ad bin abi waqqosh, Shuhaib bin sinan, Mu’adz bin jabal, Miqdad bin ‘amr, Sa’id bin amir, Hamzah bin abdu muthalib r.a, Abdullah bin mas’ud, Hudzaifah bin yaman, Ammar bin yasir, Ubadah bin shamit, Khabbab bin arat, Abu ubaidah bin jarrah, Utsman bin mazh’un, Zaid bin haritsah, Ja’far bin abu thalib, Abdullah ibnu rawahah, Khalid bin walid, Qais bin sa`ad bin ubadah, Umair bin wahb, Abu darda’, Zaid bin khathab, Thalhah bin ubaidillah, Zubair bin awwam, Khubaid bin ‘adi, Umair bin sa’d, Zaid bin tsabit, Khalid bin sa’id, Abu ayyub al-ansharii, Abbas bin abdul muthalib, Abu hurairah, Bara’ bin malik, Utbah bin ghazwan, Tsabit bin qais, Usaid bin hudhair, Abdurrahman bin auf, Abu jabir (Abdullah bin amr bin haram), Amr bin jamuh, Habib bin zaid, Ubay bin ka’ab, Sa’d bin mu’adz, Sa’d bin ubadah, Usamah bin ziad, Abdurrahman bin abu baker, Abdullah bin amr bin ash, Abu sufyan bin harits, Imran bin hushain, Salamah bin akwa’, Abdullah bin zubair, Abdullah bin abbas, Abbad bin bisyir, Suhail bin amru, Abu musa al-asy’ari, Thufail bin amru ad-dausi, Amru bin ash dan, Salim maula abu hudzaifah.
Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya. Aamiin.
Semoga bermanfaat.
Selamat membaca, Selamat belajar.


Kontak Kami :

SMS :
0815.7882.4633
atau5 24
Copyright © 2015. Toko Buku Assalam Allright reserved.